This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

over de grens - verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland

autonoom centrum, maart 2004

# Woord vooraf

'Over de grens - verwijdering van vluchtelingen en migranten uit nederland' is in zijn geheel als pdf-file | Parts of this publication have been translated into english and are available here

'Over de grens' is een boek over het verwijderen van illegale migranten en uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Nederland. Deze verwijderingen zorgen steeds vaker voor confrontaties, waarbij niet alleen het migratiebeleid ter discussie wordt gesteld, maar ook de maatschappij en de wereld waarin we willen leven. Met 'Over de grens' geven we munitie aan degenen die het migratiebeleid in Nederland afwijzen of kritisch volgen.

Het Autonoom Centrum is een politieke actiegroep die zich deel voelt van een veel bredere beweging van mensen die de globaliseringbeweging van onderop genoemd wordt. We zien migratie niet los van andere maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom vinden we dat de benadering van migratie geïntegreerd moet zijn in een bredere analyse van bestaande machtsverhoudingen en alternatieven.
Dit betekent niet dat ons verhaal als eenzijdig en niet objectief terzijde geschoven kan worden. Wat wij vertellen ligt volgens ons dichter bij de realiteit en geeft meer richting aan daadwerkelijke oplossingen dan wat beleidsmakers en media ons over het algemeen voorschotelen.

Verwijderingen zijn een gevolg van een migratiebeleid dat voornamelijk gevoerd wordt vanuit scheve verhoudingen in de wereld. Verhoudingen die in het belang zijn van de bezitter ten opzichte van de bezitsloze, van degene met macht tegenover de machteloze. We keren ons tegen het denken dat 'wij' tegenover 'zij' plaatst, en we zien 'wij' als de gehele wereldbevolking. Ja, we hebben ze nog, idealen, net als velen met ons.
Dit is het kader waarbinnen we 'Over de grens ' geschreven hebben. Het sluiten van grenzen en verwijderen van vluchtelingen en migranten passen daar niet in.

Naast geschiedenis, cijfers, citaten uit beleidsnotities en eigen analyse bevat 'Over de grens' ook persoonlijke verhalen die de mensen waar het over gaat een gezicht geven. Deze persoonlijke verhalen zijn exemplarisch voor wat een veel grotere groep mensen overkomt bij verwijderingen.

We hebben ervoor gekozen om een aantal gangbare termen uit het overheidsbeleid te gebruiken die niet de onze zijn. De meest voorkomende zijn 'illegalen' en 'verwijderbaren'. We zijn ons ervan bewust dat de beeldvorming juist ook door dit soort woordkeuzes negatief beïnvloed kan worden.

We hopen dat dit boek de lezers handvaten biedt om in beweging te komen en te blijven voor een alternatief waarin verwijderingen geen rol spelen.

Autonoom Centrum

next page