de identificatieplicht
Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, oktober 1998

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, mei 1998

Succesvolle ID-campagne in Australie, december 1996

Discussie over de Identificatieplicht, maart 1996

Identificatieplicht, Maatwerk, maart 1996

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, december 1995

ID in Engeland, december 1995

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, september 1995

ID in de USA, september 1995

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, maart 1995

De Wet op de Identificatieplicht (WID)


In de Amerikaanse senaat liggen op dit moment 3 wetsvoorstellen bij de Subcommissie voor Immigratie, waarin aanbevelingen worden gedaan voor het opzetten van een landelijk identificatiesysteem van werknemers. Een brede coalitie voert oppositie tegen deze voorstellen.

Onder het mom van het herzien van het immigratiebeleid, vragen de indieners van de wetten het Congress om toestemming te verlenen voor het invoeren van een algemene registratie van werknemers, die niet alleen automatisch informatie bevat over illegale immigranten, maar over iedere Amerikaan en legale immigrant die werk zoekt. Een controlesysteem op werknemers is geen doelmatig middel om de arbeidsmarkt voor werknemers zonder papieren in te dammen, en zal er waarschijnlijk toe leiden dat de discriminatie toeneemt en de individuele privacy afkalft. Het maakt niet uit welk systeem of document ontworpen wordt, de zwarte markt zal blijvend tegemoet kunnen komen aan de vraag naar valse papieren. Werkgevers die werknemers zonder papieren in dienst nemen, blijven de wet overtreden. Terwijl werkgevers die zich aan de wet houden, onderworpen worden aan nieuwe voorschriften en dure apparatuur.

De voorstellen zullen leiden tot een grote schat aan informatie die toegankelijk is voor ieder onscrupuleus individu dat het 'Social Security Number' van een ander in handen krijgt. Het gebruik van het SSN als "identificatiecontrole van de werknemer" zal de koppeling tussen verschillende datasystemen van het rijk en de particuliere sector vergemakkelijken, waarbij de verleiding om de database voor andere doeleinden te gebruiken alleen maar groter wordt. Het SSN was voor een beperkt doel opgezet. Gedurende de afgelopen 50 jaar is het gebruik dat regering en de particuliere sector ervan maken sterk toegenomen. Het SSN is een veelgebruikt identiteitsbewijs geworden waarbij gegevens uit openbare en particuliere databases worden gekoppeld. Het SSN is de sleutel tot enorme pakhuizen vol informatie die over Amerikaanse burgers is verzameld, bijvoorbeeld kredietgegevens, gezondheid, rijgedrag en bankgegevens.

Het recht op werk zal afhankelijk zijn van de nauwkeurigheid van de gegevens uit de Sociale Zekerheidsdienst en de Immigratie - en Natu-ralisatiedienst, die allebei veel kritiek hebben gekregen omdat ze onnauwkeurige gegevens bijhouden. Het aantal vergissingen bij de Amerikaanse Immigratie- en Naturalisatie-dienst wordt momenteel geschat op niet minder dan 30%.

Daarnaast is het twijfelachtig of de Sociale Zekerheidsdienst of andere rijksdiensten in staat zijn om de toegang tot, en het gebruik van een informatiesysteem te controleren, dat beschikbaar is voor zowel alle ambtenaren als in aanleg alle werkgevers. Een "identificatiesysteem van werknemers" of een nationaal identiteitsbewijs is gevoelig voor misbruik door diegenen die het gebruiken om selectief mensen door te lichten, waarvan het uiterlijk, de achternaam of het accent doet vermoeden dat zij buitenlander zijn, of om zulke personen door te lichten buiten de context van het werk om. Het systeem of het document geeft hen die anderen willen intimideren of discrimineren een machtig wapen in handen. Zowel de Immigratieregistratiedienst als de Sociale Zekerheidsdienst hebben recentelijk kritiek gekregen vanwege hun gebrek aan controle op werknemers die voor eigen doeleinden door de informatie bladerden, en tegen een financiële vergoeding informatie beschikbaar stelden aan buitenstaanders. De openheid van het voorgestelde identificatiesysteem van werknemers zal de controle op het gebruik van gevoelige persoonlijke informatie bemoeilijken en, als gevolg, mensen blootstellen aan een grotere inbreuk op hun persoonlijke privacy en aan discriminatie.

In de wetsvoorstellen wordt gepleit voor een koppeling van de elec-tronische gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Sociale Zekerheidsdienst, met als doel het aanwenden van die gegevens voor de controle op het recht op arbeid. De database kan gebruikt worden samen met zowel proefprojecten als het uiteindelijke systeem. Dit nieuwe datasysteem zal beheerd worden door een nieuw Kantoor voor de Controle op Recht op Arbeid en Uitkering. De informatie die door de Sociale Zekerheidsdienst verzameld wordt, is onvoldoende voor het vaststellen van een identiteit. Het opzetten van een nationaal identificatiesysteem geleid door de Sociale Zekerheidsdienst, de Immigratie- en Naturalisatiedienst of een nieuwe organisatie, zou een grote toename in het verzamelen van gegevens van personen vereisen. Voordat een systeem nauwkeurig de identiteit van personen vast kan stellen, zou het informatie moeten bevatten met betrekking tot hun identiteit - zoals naam, geboortedatum en plaats, lengte en gewicht - staats-burgerschap, en hoogstwaarschijnlijk een biometrische identificatie, zoals een vingerafdruk. Zo'n systeem zou de rijks- en particuliere instellingen voorzien van de mogelijkheid mensen vanaf hun geboorte tot hun dood te volgen. Door rijksinstanties echter toe te staan informatie uit te wisselen, versnellen we het ontstaan van een nationaal identificatiesysteem en vergoelijkt men dat informatie die door personen aan de regering werd verstrekt in de veronderstelling dat het gebruikt zal worden voor beperkte doeleinden, gebruikt gaat worden voor extra doeleinden zonder toestemming van die personen. Het verkwanselen van de burgerlijke vrijheid van 98,5 % van de Amerikaanse inwoners is niet de manier om stappen te ondernemen tegen de naar schatting 1,5 % illegale immigranten. Uiteindelijk is het opzetten van een "identiteitsregistratie van werknemers" een oplossing die het gevaar loopt meer problemen te veroorzaken dan ze kan oplossen. Gezien de weinig glansrijke geschiedenis van nationale identiteitssystemen in Amerika en andere landen, het wantrouwen dat mensen koesteren tegen het verzamelen van gegevens, en de bedreiging van burgervrijheden en rechten door zulke systemen, mag een database van de "identificatie van werknemers" niet geaccepteerd worden als een lapmiddel voor bij het oplossen van het probleem van werknemers zonder papieren.


zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish