Autonoom Centrum folder

Er is geen oppositie meerAutonoom Centrum

Bilderdijkstraat 165f

1053 KP Amsterdam

telefoon 020 6126172

fax 020 6168967

e-mail: ac@autonoomcentrum.nl

URL:  http://

www.autonoomcentrum.nl

gironummer: 6131418 t.n.v. Stichting Afval Amsterdam


 

Inbreken op machtsverhoudingen

Het Autonoom Centrum (AC) is een politieke actiegroep die wil inbreken op heersende machtsverhoudingen, inhaken op actuele ontwikkelingen en alternatieven ontwikkelen tegenover de grootschalige vrije markt economie. Politiek betekent dat wat we in de wereld om ons heen zien niet als opzichzelfstaand beschouwen. Het is een uitvloeisel van de wijze waarop onze samenleving georganiseerd is. Willen we hieraan iets veranderen dan zal kritiek ook tot daden moeten leiden: actie

 

De wereld kent geen grenzen meer

Reisadvertenties geven ons het gevoel dat de wereld aan onze voeten ligt. De media, met name de TV, zorgen voor een wereld als ware het een dorp. Onze kennis over deze wereld en de gebeurtenissen die er plaatsvinden kan verbazingwekkend specifiek zijn. In contrast hiermee zien we een wereld waar steeds meer grenzen gesteld worden. Rijkere delen als Europa en de Verenigde Staten sluiten zich voor de rest van de wereldbewoners. Ook het bewustzijn van veel mensen vernauwt zich wat tot uiting komt in nationalistische bewegingen.

Eén van de grotere issues van de laatste tien jaar is migratie naar Europa. Zowel van vluchtelingen als arbeidsmigranten. Migratie is een conflictgebied waar verhoudingen op scherp staan en wordt als probleem ervaren. Wij stellen dat er hier problemen aan vooraf gaan die tot gevolg hebben dat mensen migreren. Problemen die evengoed met ons te maken hebben. Wij stellen dat de grenzen open moeten. Dit is praktisch haalbaar als er een eerlijke verdeling van welvaart en kansen in de wereld zou zijn. Open grenzen betekenen dus voor ons tegelijkertijd eerlijke verdeling. Middels een andere benadering van migratie zoekt het Autonoom Centrum een antwoord op ontwikkelingen als de natiestaat, globalisering en de civil society. 

 

Hulpverlening

Het AC ondersteunt uitgeprocedeerde vluchtelingen en illegalen. Het AC heeft een beperkte opvangproject waarbij de vluchteling – vaak na een lange reis of vreemdelingengevangenschap - tot rust kan komen. Onder begeleiding van het AC wordt gezocht naar een perspectief, al dan niet in de illegaliteit. Open spreekuur voor vluchtelingen houdt het AC niet meer. Door het grootschalig dumpen van asielzoekers uit de opvangvoorzieningen en vreemdelingengevangenissen verwordt hulpverlening meer en meer tot een soort schaamlap voor het overheidsbeleid.

 

Campagnes

Van de luchthaven Schiphol worden jaarlijks 12.000 vluchtelingen en migranten waarvan 10% onder begeleiding van de Marechaussee Nederland uitgezet. Bij een deel van hen worden dwangmiddelen toegepast, variërend van handboeien tot dwangbuis en kalmerende injecties. Naast de KLM die een groot deel van deze uitzettingen voor haar rekening neemt, keert het AC zich tegen groeps- en charteruitzettingen.

In het verleden heeft het AC campagnes gevoerd rondom de uitsluiting van illegalen: Wet op de Identificatieplicht, de Koppelingswet, vreemdelingendetentie, project Zoeklicht en Europese computerbestanden.

 

Onderzoek

Steeds meer zaken spelen zich in het verborgene af. Door wie worden besluiten genomen op Europees niveau, wat speelt zich af binnen gevangenissen, waar en hoe vinden straatcontroles plaats. Om deze zaken zichtbaar te maken is onderzoek nodig. Op het gebeid van uitzettingen staat een KLM-blauwboek in het verschiet waarin praktijk en verantwoordelijkheden uit de doeken worden gedaan.

 

Acties

Om druk uit te oefenen, discussies los te maken en media aandacht te krijgen voeren wij acties. Dit kan een bezetting van Martinair zijn tegen uitzettingen of een demonstratie bij het Grenshospitium. De acties zijn in principe geweldloos en leuk om aan deel te nemen. Acties zijn een wezenlijk onderdeel van campagnes die wij voeren. 

Het werken met migratie en uitgeprocedeerde vluchtelingen leidt steeds weer tot reageren op repressie, schrijnende voorvallen  en de zoveelste aanscherping in het vreemdelingenbeleid. Het AC zoekt telkens naar een breder politiek perspectief, naar een evenwicht tussen hulpverlening en politieke actie. Naast migratie neemt het Autonoom Centrum deel aan de Vereniging De Vrije Ruimte, een actiegroep die opkomt voor vrijplaatsen of woonwerkpanden en zich keert tegen een stad die marktconform wordt uitgebaat. Tevens neemt het deel aan Freewhere, een project waarmee een brug geslagen wordt tussen diverse vormen waarin de kritiek op de wijze waarop de wereld nu georganiseerd is, wordt geuit. De overheersende cultuur en machtsverhoudingen willen we afbreken maar ook onze eigen wereld en cultuur daarvoor in de plaats opbouwen. Serieuze kritiek, maar ook humor, speels, divers, kortom het leven zelf.

Het Autonoom Centrum stelt de menselijke wereld voor allen voorop tegenover de economische wereld van een kleine groep. Sleutelwoorden zijn samenwerking, duurzaamheid, verdeling van welvaart, onafhankelijkheid, openheid en vernieuwing. In een wereld met verschillende gezichten zoekt het AC zich een weg. Vanuit de visie dat de wereld als één gezien moet worden.

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish