Absurde huurverhoging bedreigt het Latijns Amerika Centrum (LAC)

Sinds juli 2000 wordt het LAC door een absurde huurverhoging van meer dan 200% in haar voortbestaan bedreigd. Ondanks gesprekken met de gemeente en de toezeggingen van hun kant is de situatie tot op heden ongewijzigd. Binnen het marktconforme beleid van de gemeente is er geen ruimte voor de talrijke al bestaande sociaal-maatschappelijke inititatieven. Ook het Latijns Amerikaans Centrum dreigt door deze struisvogelpolitiek binnenkort te verdwijnen.

Per 1 juli 2000 is ons een huurverhoging aangezegd volgens een marktconform huurbeleid voor bedrijfsruimten. Dit betekent in de praktijk dat de huur dit jaar in één keer stijgt met 35,53%. Aan het eind van de contractduur (01-07-2004) is er een verhoging van 200% ten opzichte van 01-07-2000! Dit is voor de organisaties in het Latijns Amerika Centrum niet op te brengen.

Het LAC is al sinds 1975 een verzamel- en ontmoetingsplaats voor Latijns Amerikanen en in Latijns Amerika geïnteresseerde Nederlanders. In de loop van die 25 jaar heeft het onderdak geboden aan vele organisaties. De functie van het LAC als kenniscentrum en vraagbaak voor een ieder die iets wil weten over Latijns Amerika of voor Latijns Amerikanen in Amsterdam maar zelfs in Nederland, is van onschatbare waarde.

Het LAC zit al 25 jaar op een centrale plaats in de stad, is voor velen een vertrouwd adres voor activiteiten zowel overdag als ’s avonds. Een broedplaatsfunctie die door de jaren heen haar bestaansrecht heeft bewezen.

Ondanks de gesprekken met de gemeente en de toezegging van verantwoordelijke wethouder zich nader te beraden over het door ons gestelde probleem en de vele steunbetuigingen die wij ontvingen is de situatie tot op heden ongewijzigd.

Wij vragen jouw steun in onze verdere actie om een redelijker huurverhoging te bewerkstelligen.

meer informatie: http://www.noticias.nl/lac ----------------------------------------------------

Ontwikkelingen rond de huurverhoging van het LAC - juli 2000 t/m augustus 2001

Per 1 juli 2000 kreeg het LAC een nieuw vijfjarencontract aangeboden door de Dienst Binnenstad. Dat nieuwe contract betekende een huurverhoging per die datum van 35,54% (van fl 15.346,80 naar fl 20.800 per jaar), met in de daarop volgende jaren een verhoging van nog eens 200% (tot fl 40.600,- per 1 juli 2004). Dit is voor de organisaties in het LAC niet op te brengen. Slechts drie van de negen organisaties worden in beperkte mate gesubsidieerd, maar ook hun subsidies zijn hiervoor niet toereikend.

We hebben direct protest aangetekend bij de dienst Binnenstad (dd. 27 april 2000) en een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijk wethouder, mevrouw Krikke. Dat gesprek heeft op 17 juli 2000 plaatsgevonden. Mevrouw Krikke heeft in dat gesprek de bereidheid uitgesproken zich nader te beraden op cq na te denken over een aantal door ons gestelde problemen en vragen. In een brief van 28 juli aan het LAC schrijft mevrouw Krikke dat zij in de vergadering van de Commissie van Advies Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad het huurbeleid van de Dienst Binnenstad aan de orde heeft gesteld en heeft toegezegd dit na het reces aan de Commissie voor te leggen.

In juni hebben de in het LAC samenwerkende organisaties steunbeteugingen verzameld die terug te vinden zijn op de webpagina www.noticias.nl/lac. In juli zijn diverse fracties benaderd met het verzoek er bij wethouder Krikke op aan te dringen een oplossing te vinden voor het probleem dat marktconform verhuren betekent dat allerlei maatschappelijke organisaties uit het centrum van Amsterdam verdwijnen. Mevrouw Kalt en mevrouw Boerlage hebben vragen gesteld in de Commissievergadering, maar er gebeurde verder niets.

Op 9 november 2000 heeft het LAC een Raadsadres ingediend. De heer C. Schot, Adjunct-hoofd Bouwtoezicht en Beheer Onroerend Goed heeft daarop geantwoord (d.d. 17 november) door ons de procedure uit te leggen. Ook in deze brief staat dat de wethouder de Commissie heeft toegezegd het huurbeleid voor te leggen. Volgens deze brief hebben "de leden Kalt en Boerlage van de Commissie (…) vervolgens een initiatiefvoorstel voor het huurbeleid aangekondigd. De Wethouder heeft ruimte geboden voor dit initiatiefvoorstel en zal het voorstel betrekken bij het huurbeleid zoals dat zal worden voorgelegd aan de Commissie." Daarmee is het initiatief bij de raadsleden Boerlage en Kalt gelegd.

Onder cijferaanduiding 783 heeft de gemeenteraad op 14 december 2000 een motie aangenomen, waarin het Gemeentelijk Grondbedrijf wordt opgedragen een rapportage te maken van de omvang van de verhuur aan maatschappelijke, niet-commerciële instellingen en tevens de problematiek van de verhuur te beschrijven.

Op de Commissievergadering van juni 2000 was er nog geen uitvoer gegeven aan de motie en is het huurprobleem niet aan de orde geweest. Het werd wel genoemd (in de trant van 'het wordt voor organisaties onmogelijk om in de binnenstad te blijven'), maar weer op de lange baan geschoven. Op 21 juni 2001 heeft het LAC een brief gestuurd naar het Beheer Onroerend Goed van de Dienst Binnenstad met het verzoek het 2de deel van de huurverhoging (dat per 1 juli 2001 in zou gaan) pas te laten ingaan, nadat er een uitspraak is gedaan op het bezwaarschrift, de wethouder mw. P. Krikke haar toezegging dd. 17-07-2000 heeft ingelost

Latijns Amerika Centrum Nieuwe Herengracht 29 1011 RL Amsterdam tel: (020) - 6380310/6270307 fax: (020) 6265258 email: lac@noticias.nl http://www.noticias.nl/lac http://www.noticias.nl