Het Autonoom Centrum maakt deel uit van een Europees netwerk met de naam No Border. Hier volgt een korte uiteenzetting van de uitgangspunten van het netwerk. Bij het netwerk zijn verschillende organisaties uit geheel Europa aangesloten.

Het asiel- en vreemdelingenbeleid in de verschillende lidstaten van de Europese Unie wordt meer en meer bepaald in schimmige comitees van ambtenaren en steeds minder door nationale parlementen. De afgelopen jaren laten een steeds snellere harmonisatie zien van de asielpolitiek in deze landen. De harmonisatie leidt onder andere tot meer detentie van vluchtelingen en illegalen en meer binnenlandse controles. In verschillende landen in Europa wordt tegengas gegeven tegen dit repressief beleid. Tijdens de Eurotop van 1997 in Amsterdam heeft een bijeenkomst plaatsgehad van Europees basisorganisaties die zich verzetten tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid. Gezamenlijk is toen een Europees netwerk opgericht. Doel van het netwerk is om de samenwerking en de communicatie te verbeteren. Het gaat hierbij om een permanente uitwisseling van ideeČn, ervaringen en informatie en het discussiČren over knelpun ten en perspectieven. Het netwerk beschikt middels internet over een gezamelijke mailinglist en een electronisch openbaar archief. Het netwerk biedt de mogelijkheid om activiteiten op elkaar af te stemmen, te leren van anderen en creativiteit te stimuleren. Basisgroepen die aan de uitgangspunten van het netwerk voldoen, worden opgeroepen deel te nemen aan het netwerk. Het kader wat gekozen is voor een effectieve informatie-uitwisseling dient niet om een nieuwe organisatie met politieke eisen op Europees niveau op te zetten. De kracht van het netwerk ligt in de actieve deelname en de diversiteit van groepen die hun eigen karakter behouden en ontwikkelen.

Europa
De harmonisatie van de asielpolitiek in Europa leidt tot meer detentie van vluchtelingen en illegalen, gezamenlijke uitzettingen en databestanden, en meer binnenlandse controles. Duidelijk is, dat nu de buitengrenzen van Europa bijna dicht zitten, de komende jaren de nadruk binnen het beleid ten aanzien van migratie zal liggen op grenscontroles, een sterkere contole van migranten binnen de Europese Unie, de opsporing van illegalen en de uitzetting van illegale arbeidsmigranten en afgewezen vluchtelingen.

Er is een wisselwerking tussen de Europese Unie en de afzonderlijke nationale staat wat betreft de bečnvloeding van het asiel- en vreemdelingenbeleid. Het tempo van de ontwikkelingen in de afzonderlijke lidstaten verschilt echter nog. Het is daarom uitermate zinvol gečnformeerd te zijn over de landen die voorop lopen omdat deze invloed zullen hebben op het beleid in andere landen. Informatie over beleidsvorming op Europees nivo is nu vaak wel ergens aanwezig, maar vaak erg versnipperd. Regelmatig doen groepen veel moeite iets uit te zoeken wat in een ander land al bekend is.

Harmonisatie op Europees nivo is echter niet de enige reden voor een nauwere samenwerking tussen groepen die in de praktijk geconfronteerd worden met deze harmonisatie. Zeker zo belangrijk is het te zien hoe er in verschillende landen tegengas wordt gegeven tegen het steeds restrictievere beleid. Door hierover informatie en ideeČn uit te wisselen kunnen groepen van elkaars ervaringen leren en gestimuleerd worden. Bovendien kan zo de mogelijkheid ontstaan geplande acties en campagnes op elkaar af te stemmen. Het belang van uitwisseling is dat eerder ingespeeld kan worden op ontwikkelingen, daarbij gebruik makend van ervaringen van groepen in andere landen die eerder of tegelijkertijd met dezelfde ontwikkeling te maken hebben (gehad). Het uitwisselen van informatie biedt ook de mogelijkheid met elkaar te diskussieren over ontwikkelingen en over keuzes die groepen maken.

Al met al is er een grote behoefte aan meer informatie over ontwikkelingen en verzet daartegen in de verschillende landen van de EU en daarbuiten.

Netwerk op Europees niveau
Samenwerken en communicatie verdienen steeds meer aandacht. Het is voor een organisatie noodzakelijk om de steeds snellere politieke ontwikkelingen bij te houden. Die ontwikkelingen gaan dus steeds meer Europees. Het Europees perspectief verdient daarom bij de basisgroepen meer prioriteit. Een goed netwerk op Europees niveau zal de eigen doelstellingen helpen verwezenlijken. Het zal de wisselende en informele contacten, die reeds bestaan, formaliseren tot een permanente uitwisseling van informatie. Bovendien biedt het de mogelijkheid aan gečsoleerde groepen om zich aan te sluiten en zo ondersteund en gečnspireerd te worden. Een netwerk vraagt om een bepaald kader waarbinnen informatie op een relatief eenvoudige wijze uitgewisseld kan worden. Er is gekozen voor een structuur die de slagkracht van aangeslo ten groepen vergroot zonder te verworden in een log lichaam. Voorkeur heeft een los samen werkingsverband waarbij niet zozeer de inhoudelijke overeenstemming voorop staat, maar een permanente uitwisseling van ideeČn, ervaringen en informatie. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om kennis, motivatie en slagvaardigheid te vergroten. Zo kan het netwerk een bijdrage leveren aan een bredere politieke beweging en een gevoel van gezamenlijkheid.

Toch is een zekere mate van overeenstemming over achterliggende ideeČn van belang. Daarom is gekozen voor een aantal minimale politieke uitgangspunten.

Uitgangspunten

De bij het netwerk aangesloten groepen zijn buitenparlementair, en werken als basisgroepen tegen een restrictief migratie- en vreemdelingenbeleid. Hun werk richt zich op hulpverlening aan illegalen en vluchtelingen, doen onderzoek en/of organiseren akties op dit vlak, en /of werken met onderwerpen die in een breder kader betrekking hebben op het migratiebeleid. Zij erkennen dat het migratiebeleid samenhangt met struktureel ongelijke verhoudingen op mondiaal nivo en met geinstitutionaliseerd racisme in Europa. Het netwerk wil open staan voor groepen die zich -naast groepen die zich richten op overheidsbeleid- richten op de eigen verantwoordelijkheid van uitvoerders van het beleid en de consument.
Het netwerk wil een kader bieden om uitwisseling van informatie, ideeČn en ervaring struktureel mogelijk te maken. De thematische betrokkenheid van deelnemers richt zich op een vijftal gebieden:
1. Detentie van vluchtelingen/illegalen
2. Illegalisering en uitsluiting van migranten en het daarmee verbonden controle- en repressie- apparaat aan de buitengrenzen en binnen Europa
3. Ontwikkeling van beleid op Europees nivo
4. Stimuleren van samenwerking met migrantenzelforganisaties
5. Discussies

Iedere groep is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie die zij uitwisselt met anderen.
Het netwerk streeft niet naar gezamenlijke acties of campagnes. Indien de mogelijkheid/be- hoefte bestaat kan op specifieke gebieden een subnetwerk worden georganiseerd. Over meer specifieke samenwerking valt (nog) niet iets af te spreken, omdat dat ook veel te maken heeft met onderling vertrouwen. Dat zal moeten groeien.

Praktische realisatie

Informatieuitwisseling op de genoemde vijf thema's is het belangrijkste. Het netwerk is geen nieuw platform maar moet een aanvulling zijn op het reeds bestaande werk van deelnemende groepen. De informatie die wordt uitgewisseld moet zodoende aansluiten op de praktijk van deelnemende groepen; de praktijk van haar kant moet informatie opleveren. De informatie zal zo kunnen bijdragen aan het maken van analyses door de afzonderlijke groepen en het diskussieren daarover; het netwerk zelf doet dat niet als organisatie. Het netwerk treedt ook niet als organisatie naar buiten, maar heeft een intern gerichte functie.
Het netwerk is afhankelijk van de betrokkenheid en inzet van alle afzonderlijke organisaties. Er komt geen secretariaat. Dit betekent dat alle deelnemers een inspanningsverplichting op zich nemen m.b.t. gemaakte afspraken en het verstrekken van informatie. Voor een haalbaar en effectief netwerk is het noodzakelijk dat er voldoende steun en draagkracht voor is.

Het netwerk moet de afstand tussen groepen verkleinen. Internet zal worden gebruikt als voornaamste informatiedrager. Er wordt gebruik gemaakt van een gesloten mailinglist en een open archief.

Archief en mailinglist

Het voordeel van informatie-uitwisseling via Internet is de grote hoeveelheid informatie die in zeer korte tijd kan worden verstuurd. Een nadeel is dat de informatie wordt uitgewisseld via het telefoonnet en dus altijd voor derden te verkrijgen is. De mailinglist is een soort brievenbus die alleen voor de aangesloten groepen toegankelijk is: alleen zij hebben immers het 'adres', een soort password. De mailinglist functioneert alleen als er voor wordt gezorgd dat het adres alleen bekend is bij de aangesloten groepen. De bedoeling van de mailinglist is dat aangesloten groepen alle informatie die zij hebben en die van belang is (kan zijn) voor anderen op een betrekkelijk eenvoudige manier kunnen verspreiden. Ook voor specifieke hulpvragen is de mailinglist te gebruiken.

Voor het archief geldt dat dit voor iedereen, dus ook voor groepen die niet zijn aangesloten bij het netwerk, toegankelijk is. Het archief bevat informatie die minder actualiteit-gebonden is: onderzoeksresultaten, diskussiebijdragen, analyses. In het archief kan aan de hand van trefwoor den worden gezocht naar informatie. Stukken voor het archief worden ook via de mailinglist binnen gebracht. Om praktische overwegingen zal āān groep de regie over het archief op zich nemen. Daarbij is van belang dat men zich beseft dat het archief niet leeggemaakt kan worden (het is technisch vrijwel onmogelijk er stukken uit te halen). De groep die de redactie doet (het eerste jaar het AC) is tevens verantwoordelijk voor het opschonen van de mailinglist en het volgen van wat daar op gebeurt m.b.t. acties-reacties. Uiteindelijk zal er een dbase moeten ontstaan die niet alleen praktische informatie bevat over de deelterreinen, maar ook interessante discussiebijdragen, onderzoeksresultaten en actieverslagen, ook van andere groepen dan de aangesloten groepen.

Voor de mailinglist geldt dat de voorkeur uitgaat naar het gebruik van Engels als voertaal.
Stukken kunnen in een andere taal op de mailinglist worden gezet, met een verzoek erbij om vertaling als dat voor een groep zelf onmogelijk is gebleken. In het archief komen slechts in het Engels geschreven stukken terecht.
Voor zowel het archief als de mailinglist geldt dat zij moeten voldoen aan de doelstellingen van het netwerk.

De jaarlijkse bijeenkomsten worden steeds georganiseerd door de vorige organisator en de nieuwe. Dit zorgt niet alleen voor minder werk, maar tevens voor een betere continuiteit.

Nieuwe groepen

Er is geen limiet voor het aantal groepen dat zich aan kan sluiten. Nieuwe kandidaten worden aangemeld door bestaande deelnemers. De aanmelder draagt zodoende een zekere verantwoor- delijkheid m.b.t. de aangemelde groep. Aanmelding gebeurt via de mailinglist. Binnen vier weken reageren de reeds aangesloten groepen hierop. Is er geen akkoord of blijkt dat aangeslo ten groepen slechts in naam zijn aangesloten, dan komt dat op de volgende netwerkbijeenkomst ter sprake. Eens per jaar is er een dergelijke bijeenkomst. Het aantal deelnemers is beperkt tot een aantal per land. Ieder land is verantwoordelijk voor een eigen afvaardiging.

Het netwerk is open voor iedereen die de minimale uitgangspunten onderschrijft.

De jaarlijkse bijeenkomsten worden steeds georganiseerd door de vorige organisator en de nieuwe. Dit zorgt niet alleen voor minder werk, maar tevens voor een betere continuiteit.

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish