Platform roept op voor manifestatie 'Tegen De Nieuwe Oorlog'
op 30 september in Amsterdam

Op zondag 23 september hebben zo'n 70  vertegenwoordigers van
organisaties en actiegroepen besloten om een landelijke manifestatie te
organiseren op zondag 30 september in Amsterdam. De manifestatie
heeft als doel om tot uitdrukking te brengen dat veel mensen in
Nederland zeer bezorgd zijn over de terreur-aanslagen in de Verenigde
Staten en de gevolgen daarvan. Drie thema's zullen centraal staan bij de
manifestatie;  afkeer van terrorisme, bezorgdheid over de dreiging van
een grote militaire escalatie en verzet tegen aanwakkerende
vreemdelingenhaat. De manifestatie zal ook een plek zijn om de
gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen dagen te
beschouwen en te bespreken.

De bijeenkomst van jl. zondag was in korte tijd georganiseerd door een
initiatiefgroep die dinsdag jl. pas voor het eerst bijeenkwam. Op de
vergadering van zondag hebben de aanwezigen onder andere een
concept voor een oproeptekst besproken. Op dit moment wordt gewerkt
aan de definitieve versie van de oproeptekst, die vervolgens door de
aanwezige groepen en zoveel mogelijk andere organisaties ondertekend
kan worden. Op dinsdagmiddag zal de definitieve tekst en de lijst van
ondersteunende groepen gepubliceerd worden. Ook werd besloten tot de
oprichting van een gelegenheidsplatform met de naam 'platform tegen de
Nieuwe Oorlog'.

De manifestatie zal hoogstwaarschijnlijk op de Dam in Amsterdam
plaatsvinden, en om 14.00 uur beginnen.

Tot de initiatiefnemers behoren verschillende organisaties uit de hoek
van vredes- en solidariteitsbeweging. Op de bijeenkomst van afgelopen
zondag waren naast uiteenlopende vredesorganisaties ook
vertegenwoordigers van politieke partijen, migrantengroepen en
solidariteitsgroepen aanwezig. Dinsdagmiddag zal bekend gemaakt
kunnen worden welke organisaties de oproep voor de manifestatie
definitief steunen. Tevens zal dan een persbericht uitgaan met het
programma van zondag 30 september.

De manifestatie wordt gezien als een eerste stap. Deelnemers aan het
platform hebben de intentie uitgesproken om zich daarna - afhankelijk
van de ontwikkelingen - te richten op het organiseren van
informatiebijeenkomsten, debatten en eventueel demonstraties.

* Meer informatie kunt u (vanaf maandagochtend 10.00 uur) krijgen op
  Vredescentrum o43, telefoon 030-2714376, fax 030-2714759, email:
  o43@kerkenvrede.nl

* Meer informatie over deze en andere initiatieven is verder te lezen op
  de website van omslag: http://www.omslag.nl

* De tekst van de oproep, de lijst ondertekenaars en nadere informatie
  zal te lezen zijn op een speciale website die nu ontwikkeld wordt en
  die vanaf dinsdag in bedrijf zal zijn: http://www.wereldcrisis.nl

 

Tekst oproep:

 

Manifest tegen de “Nieuwe Oorlog”

Rechtvaardigheid, geen wraak

De organisaties die deel uitmaken van het Platform tegen de “Nieuwe Oorlog” zijn geschokt over de onvoorstelbare terreuraanslagen van 11 september. We veroordelen deze onmenselijke daden en leven mee met de slachtoffers. Hen moet recht gedaan worden, onder andere door toekomstige terroristische aanslagen te voorkomen. Wij willen niet dat er nog meer burgerslachtoffers vallen en maken ons dan ook zorgen over een militaire campagne onder leiding van de Verenigde Staten, waarbij zelfs het gebruik van kernwapens “niet uitgesloten” is. Wij vrezen dat Nederland, als NAVO-bondgenoot, in deze oorlogshandelingen wordt meegezogen en roepen de Nederlandse regering op zich in te spannen voor een alternatieve reactie.

 

Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg

Militaire vergelding zal geen einde maken aan het terrorisme. Terrorisme is alleen effectief te bestrijden door de problemen op te lossen die de voedingsbodem ervan vormen. Terrorisme maakt gebruik van uitzichtloosheid die voortkomt uit sociale ongelijkheid en repressie, zowel binnen staten als op internationale schaal. De internationale gemeenschap moet zich niet laten verleiden tot steun aan militaire acties, maar moet (in VN-verband) een bijdrage leveren aan het vreedzaam oplossen van conflicten in de wereld, zoals in het Midden-Oosten.

 

Wraak is geen waardige reactie

Onze rechtsstaat is gebaseerd op het intomen van wraak en eigenrichting. Een militaire wraakcampagne gaat hier lijnrecht tegenin. Wij keuren zo’n actie af op grond van dezelfde waarden als die waarmee we de aanslagen in de VS veroordelen. In plaats van hen eigenhandig af te straffen, moeten de verantwoordelijken voor de aanslagen berecht worden door een onafhankelijke rechterlijke macht. Een militaire reactie leidt tot nog meer burgerslachtoffers, vluchtelingen en geweld, om over de dreiging met kernwapens nog maar te zwijgen. Onder het internationaal recht is zo’n reactie bovendien omstreden. Verregaande uitbreiding van de bevoegdheden van inlichtingendiensten staan overigens op gespannen voet met democratische verworvenheden als het recht op privacy. In plaats van de budgetten voor defensie en inlichtingendiensten te verhogen kan beter geïnvesteerd worden in conflictpreventie. We moeten het geweld doen ophouden en niet voortzetten.

 

Creëer geen nieuw vijandbeeld

De verantwoordelijken voor de aanslagen worden in de hoek van het islamitisch fundamentalisme gezocht. Zowel in de VS als in Nederland draagt dit helaas bij aan verscherping van vooroordelen tegen moslims en migranten. Een vijandbeeld tegen de islam is zo geboren. De verwachte militaire reactie zal het vijandbeeld verder aanwakkeren. Dit brengt ook de multiculturele samenleving in gevaar. Westerse overheden moeten erkennen dat terrorisme en Islam niet samenvallen en dat ook de bevolking in een land als Afghanistan lijdt onder de terreur van het fundamentalisme. Als bevolking moeten we laten zien dat mensen van verschillende religies, herkomst en gezindte in vrede met elkaar kunnen samenleven.