Amsterdam, 25 oktober 2001
Het Comité van Platform tegen de oorlog in Afghanistan

Geacht Comité,

Hieronder volgt mijn artikeltje. Ik hoop dat u het wilt publiceren als u het de moeite waard vindt, waarvoor bij voorbaat mijn vriendelijke dank! Ik heb het naar verschillende kranten gestuurd, helaas ze willen het niet publiceren! Ze hebben bijna allemaal niet gereageerd, alleen Trouw is zo beleefd geweest om mij te schrijven "dat het tegen de regels van de journalistiek" is om zo'n artikel te publiceren. Ik begrijp er natuurlijk niets van, maar ik heb mij daar bij neer te leggen.

Met vriendelijke groet,
H.H. Ong
Teylerplein 29
1064 WT Amsterdam

PROGRESSIERAPPORT van een ALLOCHTOON over INTEGRATIE

a. Wat de Nederlandse taal betreft heb ik uit Van Dale geleerd: Terreur - georganiseerde geweldpleging ter bereiking van politieke doelen. Terroriseren - door geweld bedreiging stelselmatig schrik aanjagen. Terrorisme - liet uitoefenen van terreur. b. Wat de Nederlandse normen en waarden betreft heb ik geleerd dat ik nooit liet recht in eigen hand mag nemen. Alleen de politie en de rechter mogen misdadigers straffen. En discriminatie mag niet!

Regeerders, parlementariërs en politici, moet ik als allochtoon die bezig is te integreren, u op grond van bovengenoemde leerstellingen, tot de orde roepen,. omdat u nu - in de casus belli van Afghanistan - precies het tegengestelde doet, van wat u van de allochtoon eist??? Afghanistan wordt verdacht en beschuldigd van terrorisme! Maar geen één van die drie definities is van toepassing voor Afghanistan. Het is te gek om los te lopen te denken dat die doodarme Afghaan politieke doelen heeft in Amerika; dat die stelselmatig Amerika heeft gedemoraliseerd; dat die stelselmatig Amerika schrik heeft aangejaagd! In elk geval, het bewijs moet nog geleverd worden. Conclusie: minstens duizend malen is dat woord terrorisme sinds 11 september door politici en de media verkeerd gebruikt!
Alle drie definities van Van Dale zijn wel exact van toepassing voor Amerika! Het staat als een paal boven water dat Amerika met zijn CIA zich schuldig heeft gemaakt aan terrorisme. Is het werkelijk nodig dat ik voor u in het geheugen roep de FEITEN als bewijs dat Amerika en zijn CIA de wereld een halve eeuw lang heeft geterroriseerd? En niet gewoon geterroriseerd, maar op een afgrijselijke, onmenselijke en beestachtige manier: Het gooien van atoombommen op Hierosjima. en Nagasaki, de 30-september '65-affaire in Indonesië, de wrede oorlog in Vietnam, helse dood en verderf aanbrengen in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika! Stelselmatig en angstaanjagend! Dus NIET de Afghaan, maar de Amerikaan is DE terrorist! De CIA is de wreedste, grootste terroristenorganisatie van de wereld! Dit mag ik als algemeen bekend beschouwen.
Wat normen en waarden betreft: Arabieren moeten voor hun wraakacties gestraft worden, maar Amerikanen plus Coalitie mogen wel (ongestraft) wraakacties ondernemen in Afghanistan en zoveel kruisraketten afschieten als zij maar willen??? Dit is toch de reinste discriminatie??? Of bent u de mening toegedaan dat Amerikanen en Europeanen het monopolie hebben op wraakneming???
Afghanistan wordt gestraft nota bene met kruisraketten, zonder vorm van proces van een Strafhof. Zonder enige legitieme bewijsvoering, onmiddellijk na de emotievolle uitspraak van vergelding van Bush, zijn acts of war, verklaarden regeerders en parlementsleden onvoorwaardelijk achter Bush te staan. Moet ik uit dit alles concluderen dat het schip van autochtoon Nederland na 11 september een heel andere koers is gaan varen? Zo niet, dan stel ik het volgende voor:
1. Ik wil u, leermeesters van integratie, niet alleen tot de orde roepen, Ik ga nog een stap verder. U krijgt een onvoldoende voor uw Nederlands. Van Dale is het bewijs. Daarom ben ik, als allochtoon, bereid u, de autochtoon, een beetje beter Nederlands bij te brengen.
2. U vraagt van de allochtoon zich aan te passen aan Nederlandse normen en waarden, terwijl u in deze casus belli met Afghanistan duidelijk laat merken dat u zelf die niet kent. Of exacter gezegd, u kent ze wel, maar u hanteert ze niet, omdat ze niet in uw kraam te pas komt! Willekeur is uit den boze!! U bent immers normloos, als u de mening bent toegedaan dat de 14 kamikazekapers (en Afghanistan????) wel direct gestraft moeten worden voor hun wraakneming (de aanval op 11 september), zonder voorafgaand gerechtelijk onderzoek, maar Amerika plus Coalitie WEL ongestraft vergeldingsacties (nota bene met kruisraketten) mogen ondernemen. U bent immers normloos als u de overtuiging heeft dat alleen Amerikanen en Europeanen het monopolie hebben om wraak te nemen!!! U discrimineert, geheel in strijd met de Nederlandse normen en waarden. Mag ik zo bescheiden zijn mij aan te bieden uw zedemeester te worden???
3. U vertrapt met woeste treden een van de schoonste aspecten van onze democratische rechtsstaat, namelijk om NIET het recht in eigen hand te nemen! Deze leefregel moet de allochtoon zich eigen maken bij het integreren, maar die geldt blijkbaar niet voor u zelf. Onmiddellijk na de woorden van the Big Bandit Bush "Wie niet voor ons is is tegen ons" schaart u zich achter de normloze spierballenpoltiek van het machtige Amerika dat NOOIT voor liet Internationale Strafhof van Den Haag hoefde te verschijnen voor zijn beestachtige terreurdaden! Moet de consequent denkende allochtoon hieruit de conclusie trekken dat het hen geoorloofd is degene die hem op straat molesteert, de "oorlog" te verklaren en wraak te nemen, in plaats van aangifte te doen bij de politie/justitie?
Geachte regeerders, parlementariërs en politici, waar bent u nou mee bezig'???!!!